Categories
Blogs Curhat Mix

این زمین زمانی زیباست که یهودیان در سیاره مشتری زندگی می کنند

با خواندن تاریخ ملت یهود، نکات منفی بیشتر از مثبت است، معلوم می شود که رفتار بد می تواند کاهش یابد، زیرا شاید محیط یهودیان منفی است. تا به حال ویدئویی از آموزه یهودیان بزرگسال به یهودیان جوان دیده اید، چگونه آنها نحوه رفتار با دیگران را آموزش می دهند، بسیار تحقیر آمیز و پر […]